• Καταστήματα

  Τοποθέτηση - ενοικίαση

 • Οικίες-Οικοδομές

  Ασφάλεια κατασκευών

 • Εξέδρες

  Εξειδικευμένο προσωπικό

 • Εσωτετικοί Χώροι

  Ικριώματα εσωτερικού χώρου

 • Ειδικές κατασκευές

  Σχεδιασμός / Υλοποίηση

 • Τροχήλατες κατασκευές

  Φωρητά Ικριώματα

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές, σύμφωνα με τον (ΕΛΟΤ) EN-12810-1 en 12811-1 en39 en 74

Πιστοποιήση

Διάθεση όλων των απαραίτητων πιστοποιήσεων σύμφωνα και με την ΚΥΑ 16440/Φ10, 4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος

Εϊμαστε μέλη, του Σύνδεσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος, απο το 1993